Usmernenie k prevádzke MŠ Damborského

Na základe pokynov, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zriaďovateľa MČ Bratislava - Dúbravka boli stanovené základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

Aktualizácia platná od 30.8.2021   

Na základe platných úprav Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré nadobudnú účinnosť v pondelok 19. apríla 2021
materská škola upravuje interné rozhodnutie o povinnosti nosenia rúška pre deti nasledovne:
1. v exteriéri už nebude povinné pre deti nosiť rúško,
2. v interiéri bude pre deti nosenie rúška dobrovoľné, na základe rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa.

Viac informácií: Informácie z minedu  a a Rozhodnutie ministra
Prajeme veľa zdravia a tešíme sa na deti!
... ... ...
Organizovanie spoločných kultúrnych a športových aktivít je ZAKÁZANÉ.

Pri nástupe detí do materskej školy, žiadame zákonných zástupcov dieťaťa, aby dodržiavali i naďalej nasledujúce pokyny.
Zákonný zástupca dieťaťa:

 • je povinný nosiť ochranu dýchacích ciest (rúško, šatka, respirátor), v celom areáli materskej školy, to znamená aj  v priestore školského dvora – v celom exteriéri. Deťom sa výrazne odporúča nosenie rúšok.
 • po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič Vyhlásenie o bezpríznakovosti  
 • pri prerušení dochádzky dieťaťa viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá rodič potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezpríznakovosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • zákonný zástupca aj naďalej NEVSTUPUJE do interiéru materskej školy, dieťa odovzdá po uskutočnení zdravotného filtra (meranie teploty) výlučne zamestnancovi materskej školy
 • dieťa môže sprevádzať do materskej školy vždy len jeden zákonný zástupca
 • rešpektuje pravidlá ZÁKAZU nosenia hračiek (aj na spanie), nápojov a jedla z domáceho prostredia do materskej školy
 • dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022
 • v prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená
  lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Z dôvodu nahlasovania informácií do Sociálnej poisťovne, je nutné, ak si zákonný zástupca dieťaťa uplatňuje OČR, aby vo Vyhlásení o bezinfekčnosti uviedol: UPLATŇUJEM SI OČR. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia budú školy zasielať údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že: 

a) im bola nariadená karanténa/izolácia, 
b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno, 
c) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

Veríme, že všetky obmedzenia zvládneme a budeme spoločne dodržiavať.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
msdamborskeho3@gmail.com 
Tel. : 0940 503 911