Usmernenie k prevádzke MŠ Damborského

Na základe pokynov, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zriaďovateľa MČ Bratislava - Dúbravka boli stanovené základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

Aktualizácia platná od 19.4.2021   

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021, že
obnovuje školské vyučovanie v materských školách, špeciálnych materských školách a materských školách pri
zdravotníckych zariadeniach.


Pri nástupe do škôlky je potrebné:
1. priniesť vypísané Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 11/a, alebo 11/c (podľa toho do akej kategórie patríte)
2. preukázať sa negatívnym výsledkom  PCR, alebo AG testu na Covid-19 zákonného zástupcu dieťaťa (nie starším  ako 7 dní)
3. do areálu vstupovať s rúškom, rodič aj dieťa

Na základe platných úprav Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré nadobudnú účinnosť v pondelok 19. apríla 2021
materská škola upravuje interné rozhodnutie o povinnosti nosenia rúška pre deti nasledovne:
1. v exteriéri už nebude povinné pre deti nosiť rúško,
2. v interiéri bude pre deti nosenie rúška dobrovoľné, na základe rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa.

Viac informácií: Informácie z minedu  a a Rozhodnutie ministra
Prajeme veľa zdravia a tešíme sa na deti!
... ... ...
Organizovanie spoločných kultúrnych a športových aktivít je ZAKÁZANÉ.

Pri nástupe detí do materskej školy, žiadame zákonných zástupcov dieťaťa, aby dodržiavali i naďalej nasledujúce pokyny.
Zákonný zástupca dieťaťa:

  • je povinný nosiť ochranu dýchacích ciest (rúško, šatka, respirátor), v celom areáli materskej školy, to znamená aj  v priestore školského dvora – v celom exteriéri. Deťom sa výrazne odporúča nosenie rúšok.
  • predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti   (Pozor, nové tlačivo platné od 3.11.2020  >>>VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI<<<). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
  • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
  • zákonný zástupca aj naďalej NEVSTUPUJE do interiéru materskej školy, dieťa odovzdá po uskutočnení zdravotného filtra (meranie teploty) výlučne zamestnancovi materskej školy
  • dieťa môže sprevádzať do materskej školy vždy len jeden zákonný zástupca
  • rešpektuje pravidlá ZÁKAZU nosenia hračiek (aj na spanie), nápojov a jedla z domáceho prostredia do materskej školy
  • dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021
  • v prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená
    lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Z dôvodu nahlasovania informácií do Sociálnej poisťovne, je nutné, ak si zákonný zástupca dieťaťa uplatňuje OČR, aby vo Vyhlásení o bezinfekčnosti uviedol: UPLATŇUJEM SI OČR. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia budú školy zasielať údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že: 

a) im bola nariadená karanténa/izolácia, 
b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno, 
c) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

Veríme, že všetky obmedzenia zvládneme a budeme spoločne dodržiavať.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
msdamborskeho3@gmail.com 
Tel. : 0940 503 911