Rodičovské združenie pri MŠ Damborského 3

IČO: 173196170853

Rodičovské združenie je dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov materskej školy MŠ Damborského 3, ktorá je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení.

Naše Rodičovské združenie je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch pod svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením školy najmä pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykoch školy, pri navrhovaní riešení výchovy a vzdelávania žiakov, a pri usmerňovaní vzťahu zákonných zástupcov ku škole a naopak.

Orgány Rodičovského združenia:

 1. Najvyšším orgánom Rodičovského združenia je Rodičovská rada.
 2. Výkonným orgánom je Výkonný výbor.
 3. Štatutárny orgán Rodičovského združenia, ktorý zastupuje organizáciu vo vonkajších vzťahoch tvorí predseda.
 4. Kontrolný orgán, ktorý kontroluje hospodárenie a podáva správu Rodičovskej rade je Revízor.
 5. Účelové skupiny zákonných zástupcov, ktoré vznikajú a zanikajú priebežne podľa potreby a na základe vzniknutých požiadaviek, či počas realizácie rôznych projektov.

Ciele a činnosť rodičovského združenia

Poslaním Rodičovského združenia na škole je:

 • Spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu zákonných zástupcov detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.
 • Napomáhať pri výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Napomáhať pri riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových požiadavkách a problémoch.
 • Zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky zákonných zástupcov týkajúce sa výchovy, výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení.
 • Finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre učiteľky a deti.
 • Finančne a organizačne napomáhať pri skvalitňovaní vybavenia vnútorných a vonkajších priestorov MŠ.
 • Finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek a edukatívnych pomôcok.
 • Finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivít pre deti.
 • Poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného týkajúceho sa výletov, exkurzií, kultúrnych a športových aktivít a to tak deťom MŠ Damborského 3 ako aj pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom MŠ realizujúcim dozor a dohľad počas uvedených aktivít.
 • Pomáhať pri organizovaní a realizácií výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti a žiakov, ako aj zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

RZ rešpektuje právnu subjektivitu školy pri presadzovaní záujmov svojich členov. Problémy presahujúce kompetencie vedenia školy rieši s Radou školy.

Aktuálne personálne obsadenie

jednotlivých funkcí Rodičovského združenia:

Predseda – Natália Hanulíková
Podpredseda – Linda Petríčková
Hospodár – Zuzana Mauerová
Revízor – Daniela Dulovcová

Príjmy Rodičovského združenia tvoria:

 • členské príspevky,
 • dary a dobrovoľné príspevky od fyzických a právnických osôb,
 • účelové dary a príspevky,
 • príjmy podielu zaplatenej dane,
 • granty a dotácie zo štátneho i súkromného sektoru.

Členský príspevok

odsúhlasený na školský rok 2019/2020 je stanovený vo  výške 80€.
Možné je ho uhradiť v celku do 15.10.2019 alebo na dve splátky do 15.10.2019 a do 15.1.2020 na číslo účtu 
IBAN SK85 0900 0000 0001 7975 0628.

Každoročne môžu rodičia a priaznivci MŠ poukazovať Občianskemu združeniu 2% zo zaplatenej dane. Za rok 2018 tvorili tieto príjmy viac ako 1800 eur.

Viac informácií pre rok 2020

O aktuálnych záležitostiach a aktivitách týkajúcich sa Občianskeho združenia budú rodičia pravidelne informovaní.