Školská zrelosť

„Školská zrelosť, čiže pripravenosť na zaškolenie, sa dá chápať ako dosiahnutie takého stupňa vývinu (v telesnej, mentálnej, emocionálno – sociálnej oblasti), aby bolo dieťa schopné bez problémov sa zúčastňovať na výchovno – vzdelávacom procese a aby malo radosť z učenia sa.“
(Šimčáková M. – Šinková P. a kol., Testujeme a rozvíjame svoje dieťa)

Depistáž školskej zrelosti

spolupracujeme s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (ďalej CPPPaP)

Tradične každý rok v mesiacoch február – marec odborní zamestnanci CPPPaP realizujú v materských školách alebo vo svojich priestoroch depistáž školskej zrelosti (ŠZ). Tým rodičom, ktorí sa s depistážou ŠZ stretávajú prvýkrát, na tomto mieste stručne vysvetlíme, čo depistáž ŠZ je, s akým zámerom sa v MŠ realizuje a ako prebieha. Vysvetlíme tiež rozdiel medzi depistážou ŠZ, ktorú odborní zamestnanci CPPPaP realizujú v materských školách a kompletnou diagnostikou školskej zrelosti, ktorú robia psychológovia v CPPPaP (Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie).

Na úvod chceme zdôrazniť, že depistáž nemá byť strašiakom pre deti ani rodičov, ale má byť len dobrým pomocníkom nielen pri rozhodovaní či dieťa zaškoliť alebo mu dopriať ešte čas v škôlke, ale v prvom rade nám pomôže odhaliť prípadné oblasti, na ktoré je potrebné sa u konkrétneho dieťaťa ešte zamerať, a tak mu umožniť správny rozvoj a pohodu, v súlade s jeho potrebami a vývinom.

Depistáž ŠZ sa každoročne realizuje v posledných ročníkoch MŠ s deťmi, ktoré k 31. augustu daného roka dovŕšia šiesty rok života a v septembri by mali ísť do školy. Depistáž v MŠ robia odborní zamestnanci CPPPaP (psychológovia a špeciálni pedagógovia) na požiadanie vedenia MŠ so súhlasom rodičov (zákonných zástupcov). Rodičia svoje deti na depistáž prihlasujú v MŠ vyplnením a odovzdaním informovaného súhlasu a dotazníku o osobnej anamnéze dieťaťa.

Okolo šiesteho roku života väčšina detí dosahuje celkovo taký stupeň vývinu, ktorý im umožňuje začať si úspešne osvojovať školské znalosti a zvládnuť nároky školy. Hovoríme o školskej zrelosti, používa sa tiež termín školská spôsobilosť alebo školská pripravenosť. Ide o zrelosť vo viacerých oblastiach: telesnej, rozumovej, rečovej, emocionálnej, sociálnej, pracovno-vôľovej. Niektoré deti môžu však v niektorých oblastiach vývinu zaostávať. Cieľom depistáže je takéto deti identifikovať a následne odporučiť rodičom a učiteľkám MŠ, aby sa u týchto detí zamerali na tréning so zámerom stimulovať tie funkcie, ktoré ešte nedosahujú požadovaný stupeň vývinu. Dá sa tým predísť ťažkostiam, ktoré by dieťa mohlo mať v prvom ročníku pri osvojovaní písania, čítania a počítania. 

Cieľom depistáže nie je kompletná diagnostika školskej zrelosti. Tá sa robí štandardizovanými testami v CPPPaP. Absolvovať s dieťaťom testy ŠZ v CPPPaP odporúčame rodičom v prípade, že výsledky depistáže poukazujú na nezrelosť dieťaťa vo viacerých oblastiach alebo v niektorej oblasti dieťa výrazne zaostáva, čo býva dôvodom pre odporučenie na pokračovanie predprimárneho vzdelávania. Testy ŠZ v CPPPaP môžu samozrejme absolvovať i deti, ktoré neboli na depistáži. 

O tom ako depistáž prebieha a mnoho ďalších užitočných informácií nájdete na stránke CPPPaP