Krúžky v MŠ
v školskom roku
2021/2022

V súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou je krúžková činnosť veľmi obmedzená.

Aktuálne informácie budeme prinášať priebežne

Plávanie
Termín: 27.09. - 1.10.2021
5 výukových hodín

Lezecká stena
Termín: ​11.10. -15.10.2021
5 výukových hodín

Korčuľovanie na ľade 

Plánujeme ...
10 výukových hodín 

Ako prihlásiť dieťa na krúžok

Aktuálne informácie o krúžkoch sú sprístupnené aj na nástenkách v MŠ.

Na jednotlivé krúžky je možné sa zapísať do hárkov nachádzajúcich sa v šatniach tried. 
Viac info o krúžkoch získate u triednych učiteliek.

Podľa § 28 ods. 17 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa v materskej škole môže organizovať krúžková činnosť. Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Krúžková činnosť sa organizuje na základe Plánu práce školy v príslušnom školskom roku, súhlasu zriaďovateľa MŠ, záväznej prihlášky rodičov detí a ich informovaného písomného súhlasu. Činnosť krúžkov prebieha v popoludňajších hodinách