Krúžky v MŠ 
v školskom roku ​2023/2024

Športový výcvik

Termíny zverejníme postupne
zamerané na pohybovú a tanečnú prípravu všetko hravou formou.

Futbalová príprava

Termíny zverejníme postupne
tréningová príprava malých futbalistov

Krúžok anglického jazyka 
Termíny zverejníme postupne


Plávanie
Termíny zverejníme postupne5 výukových hodín

Lezecká stena
Termíny zverejníme postupne
5 výukových hodín

Korčuľovanie na ľade 
Termíny zverejníme postupne
Zimný štadion Harmincova

Kurz lyžovania
Termíny zverejníme postupne
Zochova chata pri Modre

Ako prihlásiť dieťa na krúžok

Aktuálne informácie o krúžkoch sú sprístupnené aj na nástenkách v MŠ.

Na jednotlivé krúžky je možné sa zapísať do hárkov nachádzajúcich sa v šatniach tried. 
Viac info o krúžkoch získate u triednych učiteliek.

Podľa § 28 ods. 17 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa v materskej škole môže organizovať krúžková činnosť. Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Krúžková činnosť sa organizuje na základe Plánu práce školy v príslušnom školskom roku, súhlasu zriaďovateľa MŠ, záväznej prihlášky rodičov detí a ich informovaného písomného súhlasu. Činnosť krúžkov prebieha v popoludňajších hodinách