Krúžky v MŠ 
v školskom roku ​2023/2024

Športový výcvik

Termíny zverejníme postupne
zamerané na pohybovú a tanečnú prípravu všetko hravou formou.

Futbalová príprava

Termíny zverejníme postupne
tréningová príprava malých futbalistov

Krúžok anglického jazyka 

od októbra 2023 v pondelok a v stredu v poludňajších hodinách 
2 skupiny podľa rozpisu na triedach

Plávanie
25.9. - 29.9.2023 pre predškolákov
5 výukových hodín

Lezecká stena
Termíny zverejníme postupne
5 výukových hodín

Korčuľovanie na ľade 
 6.11. - 10.11. 2023 pre predškolákov 
Zimný štadion Harmincova

Kurz lyžovania
Termíny zverejníme postupne
Zochova chata pri Modre

Ako prihlásiť dieťa na krúžok

Aktuálne informácie o krúžkoch sú sprístupnené aj na nástenkách v MŠ.

Na jednotlivé krúžky je možné sa zapísať do hárkov nachádzajúcich sa v šatniach tried. 
Viac info o krúžkoch získate u triednych učiteliek.

Podľa § 28 ods. 17 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa v materskej škole môže organizovať krúžková činnosť. Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Krúžková činnosť sa organizuje na základe Plánu práce školy v príslušnom školskom roku, súhlasu zriaďovateľa MŠ, záväznej prihlášky rodičov detí a ich informovaného písomného súhlasu. Činnosť krúžkov prebieha v popoludňajších hodinách