Krúžky v MŠ 
v školskom roku ​2022/2023

Športový výcvik

Termín:  v jarných mesiacoch
Tréningy budú zamerané na
-pohybovú a tanečnú prípravu
všetko hravou formou.

Krúžok anglického jazyka 

Termín: pondelok a streda
 od 12:00 do 12:30 hod.

Plávanie
Termín: ​​26.9. 2022 - 30.9.2022
5 výukových hodín

Lezecká stena
Termín: ​​24.10. - 28.10.2022
5 výukových hodín

Korčuľovanie na ľade 
Termín: 7.11. - 11.11.2022
Zimný štadion Harmincova

Kurz lyžovania
Termín: ​6.2. - 10.2.2023
Zochova chata pri Modre

Ako prihlásiť dieťa na krúžok

Aktuálne informácie o krúžkoch sú sprístupnené aj na nástenkách v MŠ.

Na jednotlivé krúžky je možné sa zapísať do hárkov nachádzajúcich sa v šatniach tried. 
Viac info o krúžkoch získate u triednych učiteliek.

Podľa § 28 ods. 17 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa v materskej škole môže organizovať krúžková činnosť. Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Krúžková činnosť sa organizuje na základe Plánu práce školy v príslušnom školskom roku, súhlasu zriaďovateľa MŠ, záväznej prihlášky rodičov detí a ich informovaného písomného súhlasu. Činnosť krúžkov prebieha v popoludňajších hodinách