Stravovacie služby

Stravu pripravujeme s láskou vo vlastnej školskej kuchyni. Kladieme dôraz na zdravé a čerstvé potraviny pri dodržaní všetých noriem školského stravovania.

Rozpis podávania stravy

Škriatkovia a Kúzelníci
Desiata 8:15 - 8:30
Obed 11:15- 11:35
Olovrant 14:35- 14:50

Hvezdári a Radcovia
Desiata 8:35- 8:50
Obed 11:40 - 12:00
Olovrant 14:15- 14:30

Odhlásenie stravy

Deti môžete odhlásiť zo stravy osobne, alebo telefonicky vždy najneskôr v deň podávania do 8:00, na záznamník tel. čísla
02 / 6436 59 68.

Špeciálne diétne požiadavky

Prosíme nahlásiť alergie detí na potraviny na začiatku školského roka, príp. hneď po diagnostikovaní a priniesť potvrdenie od odborného lekára s presným rozpisom dotknutých potravín.

Dotácia na stravu

Rodičia, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu pre svoje dieťa/žiaka od 01. septembra 2022 na I.polrok školského roka 2022/2023, do 08. septembra 2022 je potrebné podať overené Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Miestneho úradu, Žatevná 4, Bratislava-Dúbravka.

Rodičia, ktorí majú záujem o opätovné uplatnenie si dotácie na stravu v II. polroku školského roka 2022/2023 pre svoje dieťa/žiaka je potrebné do 08. decembra 2022 podať nové overené Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Miestneho úradu, Žatevná 4, Bratislava-Dúbravka.

 Rodič nahlási dieťa na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva keď dovŕši 6 rokov veku na e-mailové adresy: alena.kovacova@dubravka.sk, andrea.janikova@dubravka.sk
 V prípade žiakov navštevujúcich základnú školu k čestnému vyhláseniu je potrebné doložiť aj Potvrdenie o návšteve školy.  Tlačivo „Čestné vyhlásenie“ je možné overiť na miestnom úrade Bratislava-Dúbravka.
 V prípade nejasností sa prosím obráťte na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva,
Miestneho úradu Bratislava-Dúbravka na e-mailové adresy: alena.kovacova@dubravka.sk,
andrea.janíkova@dubravka.sk

Čestné vyhlásenie афідевіт

Ďalšie užitočné informácie nájdete nižšie:
Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Formulár na posúdenie príjmu domácnosti
Inštrukcie na výpočet životného minima
Výpočet životného minima

Kontakt

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Miriam Martinkovičová
úradné hodiny:
streda, od 12:30 - 15:00 hod.
osobné stretnutia po tel. dohode
Telefón: 0940/505157
E-mail: 
sjdamborskeho@dubravka.sk

Kolektív školskej jedálne

Tereza ​Ivičić
Gabriela Striežovská