Poplatky v školskom roku 2020/2021

Školné

Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ je s účinnosťou od 1.4.2019 pre všetky deti 30€. Uhrádza sa najneskôr do 10. dňa v mesiaci na číslo účtu MŠ:
SK85 0200 0000 0016 3551 4253

Tento poplatok neuhrádzajú len rodičia za deti, ktoré dovŕšia 6 rokov do 31.8.2021 vrátane a majú rok pred nástupom do ZŠ

Chcem vedieŤ viac

Stravné

Výška mesačného poplatku je 39€ vrátane réžijných výdavkov
Predškoláci platia iba réžijný poplatok vo výške 10€. 
V prípade, že dieťa nebude čerpať olovranty 
(minimálne celý jeden kalendárny mesiac), mesačný paušál činí 34,20€ vrátane réžie. 

Platí sa na účet školskej jedálne:
SK38 0200 0000 0016 3552 6254

Chcem vedieť viac

Čistiareň

Výška ročného príspevku na čistiareň odsúhlasená Združením rodičov školy
je 60€.

Platbu možno realizovať vo dvoch splátkach:
1. splátka do 30.10.2020
2. splátka do 15.02.2021

na nový dočasný účet
v Slovenskej sporiteľni
SK11 0900 0000 0051 7420 6300

CHCEM VEDIEť VIAC

Združenie rodičov

Ročný príspevok ZR odsúhlasený Združením rodičov školy je vo výške 80€.

Platbu možno realizovať vo dvoch splátkach:
1. splátka do 30.10.2020
2. splátka do 15.02.2021

na nový dočasný účet
v Slovenskej sporiteľni
SK11 0900 0000 0051 7420 6300

CHCEM VEDIEť VIAC

Keďže MŠ nebola v prevádzke v mesiaci január a február, nevzťahuje sa na Vás povinnosť uhradiť príspevok školné za tento mesiac. Ak ste poplatok uhradili suma vám bude vrátená.

Ohľadom povinnosti úhrady ďalších platieb Vás budeme informovať priebežne, podľa vývoja pandemickej situácie a otvorenia prevádzky MŠ.