Poplatky v školskom roku 2019/2020 

Školné

Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ je s účinnosťou od 1.4.2019 pre všetky deti 30€. Uhrádza sa najneskôr do 10. dňa v mesiaci na číslo účtu MŠ:
SK85 0200 0000 0016 3551 4253

Tento poplatok neuhrádzajú len rodičia za deti, ktoré dovŕšia 6 rokov do 31.8.2019 vrátane a majú rok pred nástupom do ZŠ

Chcem vedieŤ viac

Stravné

Výška mesačného poplatku je 39€ vrátane réžijných výdavkov
Predškoláci platia iba réžijný poplatok vo výške 10€. 
V prípade, že dieťa nebude čerpať olovranty 
(minimálne celý jeden kalendárny mesiac), mesačný paušál činí 34,20€ vrátane réžie. 

Platí sa na účet školskej jedálne:
SK38 0200 0000 0016 3552 6254

Chcem vedieť viac

Čistiareň

Poplatok za čistiareň je 40€ na každé dieťa. Uhradiť ho možno naraz alebo na dve splátky, pričom prvú úhradu v sume 20€ prosíme zrealizovať do 15.10.2019 a druhú úhradu taktiež v sume 20€ najneskôr do 15.2.2020

Poplatok za čistiareň prosíme uhradiť v hotovosti triednym učiteľkám.

Združenie rodičov

Poplatok ZRŠ je  80€ na každé dieťa. Uhradiť ho možno naraz alebo na dve splátky, pričom prvú úhradu v sume 40€ prosíme zrealizovať do 15.10.2019 a druhú úhradu taktiež v sume 40€ najneskôr do 15.2.2020

Platí sa na číslo účtu ZRŠ:
SK85 0900 0000 0001 7975 0628

chcem vedieť viac

Pri každej realizovanej platbe a trvalom príkaze prosíme uviesť
variabilný symbol:  číslo triedy a rok 
(napr. prváci "12019")
a do poznámky pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa a triedu