Poplatky v školskom roku 2020/2021

Školné

Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ je s účinnosťou od 1.4.2019 pre všetky deti 30€. Uhrádza sa najneskôr do 10. dňa v mesiaci na číslo účtu MŠ:
SK85 0200 0000 0016 3551 4253

Tento poplatok neuhrádzajú len rodičia za deti, ktoré dovŕšia 6 rokov do 31.8.2021 vrátane a majú rok pred nástupom do ZŠ

Chcem vedieŤ viac

Stravné

Výška mesačného poplatku je 39€ vrátane réžijných výdavkov
Predškoláci platia iba réžijný poplatok vo výške 10€. 
V prípade, že dieťa nebude čerpať olovranty 
(minimálne celý jeden kalendárny mesiac), mesačný paušál činí 34,20€ vrátane réžie. 

Platí sa na účet školskej jedálne:
SK38 0200 0000 0016 3552 6254

Chcem vedieť viac

Čistiareň

Výška ročného príspevku na čistiareň odsúhlasená Združením rodičov školy
je 60€.

Platbu možno realizovať vo dvoch splátkach:
1. splátka do 30.10.2020
2. splátka do 15.02.2021

na nový dočasný účet
v Slovenskej sporiteľni
SK11 0900 0000 0051 7420 6300

CHCEM VEDIEť VIAC

Združenie rodičov

Ročný príspevok ZR odsúhlasený Združením rodičov školy je vo výške 80€.

Platbu možno realizovať vo dvoch splátkach:
1. splátka do 30.10.2020
2. splátka do 15.02.2021

na nový dočasný účet
v Slovenskej sporiteľni
SK11 0900 0000 0051 7420 6300

CHCEM VEDIEť VIAC

Za deti navštevujúce škôlku v mesiaci JÚL, kedy bude fungovať v riadnom režime, je potrebné uhradiť alikvotne čiastky poplatkov (ZR 8€ a čistiareň 6€) na rovnaké účty ako doteraz.

Celkové vyúčtovanie prostriedkov na tieto účely bude vypracované tak, ako každý rok, k 31.8. a bude predložené na prvom rodičovskom združení v septembri 2021.