Platby v školskom roku 2021/2022

Školné

Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ je s účinnosťou od 1.4.2019 pre všetky deti 30€. Uhrádza sa najneskôr do 10. dňa v mesiaci na číslo účtu MŠ:
SK85 0200 0000 0016 3551 4253

Tento poplatok neuhrádzajú len rodičia za deti, ktoré dovŕšia 6 rokov do 31.8.2022 vrátane a majú rok pred nástupom do ZŠ

Chcem vedieŤ viac

Stravné

Výška mesačného príspevku je 39€ vrátane réžijných výdavkov

V prípade, že dieťa nebude čerpať olovranty 
(min. celý 1 kalendárny mesiac), mesačný paušál činí 34,20€ vrátane réžie. V prípade individuálnej stravy sa platí len réžia 10€ mesačne. 

Platí sa na účet školskej jedálne:
SK38 0200 0000 0016 3552 6254

Chcem vedieť viac

 Prevádzkové náklady

Výška ročného príspevku na prevádzkové náklady odsúhlasená združením rodič​ov je 60€.

Platbu možno realizovať vo dvoch splátkach:
1. splátka do 30.10.2021
2. splátka do 15.02.2022

Nové číslo účtu OZ:
SK93 0900 0000 0051 8380 2489

Všetky prostriedky uhradené na dočasný účet boli prevedené. 

CHCEM VEDIEť VIAC

 Združenie rodičov

Ročný príspevok ZR odsúhlasený združením rodičov je vo výške 80€.

Platbu možno realizovať vo dvoch splátkach:
1. splátka do 30.10.2021
2. splátka do 15.02.2022

Nové číslo účtu OZ:
SK93 0900 0000 0051 8380 2489

Všetky prostriedky uhradené na dočasný účet boli prevedené. 

CHCEM VEDIEť VIAC