Platby v školskom roku 2023/2024

Školné

Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ je s účinnosťou od 1.5.2023 pre všetky deti 60€. Uhrádza sa najneskôr do 10. dňa v mesiaci na číslo účtu MŠ:
SK85 0200 0000 0016 3551 4253

Tento poplatok neuhrádzajú rodičia za deti, ktoré dovŕšia 6 rokov do 31.8.2024 vrátane a majú rok pred nástupom do ZŠ

Chcem vedieŤ viac

Stravné

Výška mesačného príspevku je od 1.5.2023 58vrátane réžijných výdavkov (30€ predškolák)

V prípade, že dieťa nebude čerpať olovranty 
(min. celý 1 kalendárny mesiac), mesačný paušál činí 49€ vrátane réžie. V prípade individuálnej stravy sa platí len réžia 10€ mesačne. 

Účet školskej jedálne:
SK38 0200 0000 0016 3552 6254

Chcem vedieť viac

 Prevádzkové náklady

Výška ročného príspevku na prevádzkové náklady odsúhlasená združením rodič​ov je 70€.

Platbu možno realizovať vo dvoch splátkach:
1. splátka do 15.10.2023
2. splátka do 15.02.2024

Platí sa na účet nášho 
OZ Damborkovo:
SK93 0900 0000 0051 8380 2489


CHCEM VEDIEť VIAC

 Združenie rodičov

Ročný príspevok ZR odsúhlasený združením rodičov je vo výške 90€.

Platbu možno realizovať vo dvoch splátkach:
1. splátka do 15.10.2023
2. splátka do 15.02.2024

Platí sa na účet nášho 
OZ Damborkovo:
SK93 0900 0000 0051 8380 2489


CHCEM VEDIEť VIAC