Príspevky - stravné

Výška príspevku na stravné a réžiu v zariadení školského stravovania od 5.9.2022

Príloha č.1 k VZN č.1/2021 zo dňa 22.06.2021 určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Dúbravka, ktorú hradí zákonný zástupca na jednu dennú stravnú jednotku na jedno dieťa a žiaka.  

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky je určený za každý stravovací deň, príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov je určený na kalendárny mesiac: 
a) dieťaťa materskej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni a mesiaci, 
b) za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni  v danom stravovacom dni a mesiaci.   

Mestská časť, ako zriaďovateľ školskej jedálne, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy (stravníci od 2 – 6 rokov)  je :     Spolu 1,45 eur – druhé pásmo z finančných pásiem ministerstva 

Kalkulácia mesačných nákladov

Stravníci vo veku od 2 do 15 rokov uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné náklady vo výške 10 €/mesiac. Režijný príspevok je nevratný. Každé dieťa/žiak, ktorý odoberie aspoň jeden obed v mesiaci, uhrádza režijný príspevok. Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca i za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne, v súlade s § 8 odst. 3, písm. b, Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež.

Príspevky na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.  

Stravné bude vyúčtované polročne a prípadný vzniknutý preplatok vrátený na účet rodičov. 

Celodenný poplatok za stravu
1,45 € /deň
(desiata 0,36€ + obed 0,85€ + olovrant 0,24€)
Režijné náklady na mesiac = 10€
Mesačná suma paušálu za stravné je 39,00 € 

Poldenný poplatok za stravu
1,21 € /deň
(desiata 0,36€ + obed 0,85€)
Režijné náklady na mesiac = 10€
Mesačná suma paušálu za stravné je 34,20 € 
Možno uplatniť len v prípade, že dieťa nebude čerpať olovranty (minimálne celý jeden kalendárny mesiac) a táto informácia bola nahlásená Čestným vyhlásením vedúcej školskej jedálne a triednej učiteľke.

Individuálna strava10,00 €  (réžia) 

späť na poplatky

Pri každej realizovanej platbe a trvalom príkaze prosíme uviesť
variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý platíte (napr. 92022)
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: Meno dieťaťa a trieda 1,2,3,4