Príspevky - stravné

Výška príspevku na stravné a réžiu v zariadení školského stravovania od 1.5.2023

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2023 zo dňa 12. apríla 2023 určuje výšku príspevku a spôsob jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky (ďalej len príspevok) podľa aktuálnych finančných pásiem (príloha č.1 VZN) a výšku režijných nákladov.

Zákonný zástupca uhrádza príspevok za dieťa v materskej škole v plnej výške podľa príslušného finančného pásma
okrem dieťaťa:

1) predškoláka (má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky) za ktorého uhrádza príspevok vo výške rozdielu medzi zákonnou dotáciou a príslušným finančným pásmom.
2) na ktoré si uplatnil nárok na dotáciu v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima).
3) ktoré má individuálne vzdelávanie a predloží žiadosť o poskytnutie dotácie s potvrdením od ošetrujúceho lekára, že jeho
stav si vyžaduje osobitné stravovanie, zároveň zriaďovateľ školskej jedálne neposkytuje takéto stravovanie, vtedy sa dotácia vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa/ žiaka.

Zákonný zástupca uhrádza príspevok v plnej výške na dieťa, ktoré sa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň si neodhlási stravu-obed.

Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy (stravníci od 2 – 6 rokov)  je :     Spolu 2,30 eur – štvrté pásmo A z finančných pásiem ministerstva.

Kalkulácia mesačných nákladov

Stravníci vo veku od 2 do 15 rokov uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné náklady vo výške 12€/mesiac. Režijný príspevok je nevratný. Každý stravník, ktorý odoberie aspoň jeden obed v mesiaci, uhrádza režijný príspevok v plnej výške, okrem stravníka, ktorý ​žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Príspevok na režijné náklady vo výške 10€/mesiac uhrádza zákonný zástupca za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne, v súlade s § 8 odst. 3, písm. b, Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež.

Príspevky na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú zálohovo mesačne vopred, najneskôr však do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca v ktorom sa stravník stravuje.  

Stravné bude vyúčtované polročne a prípadný vzniknutý preplatok vrátený na účet rodičov. 

Celodenný poplatok za stravu
2,30 € /deň
(desiata 0,55€ + obed 1,30€ + olovrant 0,45€)
Režijné náklady na mesiac = 12€
Mesačná suma paušálu za stravné je 58,00 € 

Celodenný poplatok za stravu predškoláka
0,90 € /deň
(desiata 0,55€ + obed 1,30€ + olovrant 0,45€) - dotácia 1,40€
Režijné náklady na mesiac = 12€
Mesačná suma paušálu za stravné je 30,00 € 

Poldenný poplatok za stravu
1,85 € /deň
(desiata 0,55€ + obed 1,30€)
Režijné náklady na mesiac = 12€
Mesačná suma paušálu za stravné je 49 € 
Možno uplatniť len v prípade, že dieťa nebude čerpať olovranty (minimálne celý jeden kalendárny mesiac) a táto informácia bola nahlásená Čestným vyhlásením vedúcej školskej jedálne a triednej učiteľke pred začatím príslušného mesiaca. Táto možnosť neplatí pre predškolákov.

Individuálna strava10,00 €  (réžia) 

späť na poplatky VZN 03/2023

Pri každej realizovanej platbe a trvalom príkaze prosíme uviesť
variabilný symbol: unikátny kód dieťaťa vygenerovaný v Edupage
konštantný symbol: 0308
Účel platby: Meno dieťaťa a trieda Š,K,R alebo H