Aktualizácia pre šk. rok 2020/21

Príspevky - stravné

Kalkulácia mesačných nákladov

Stravníci vo veku od 2 do 15 rokov uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné náklady vo výške 10 €/mesiac. Režijný príspevok je nevratný. Každé dieťa/žiak, ktorý odoberie aspoň jeden obed v mesiaci, uhrádza režijný príspevok. Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca i za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne, v súlade s § 8 odst. 3, písm. b, Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež.

Platby za stravu je potrebné realizovať vždy za príslušný mesiac vopred počínajúc od 1. septembra. Platby musia byť uhradené najneskôr do 1. dňa v mesiaci. 

Stravné bude vyúčtované polročne a prípadný vzniknutý preplatok vrátený na účet rodičov. 

Celodenný poplatok za stravu
1,45 € /deň
(desiata 0,36€ + obed 0,85€ + olovrant 0,24€)
Režijné náklady na mesiac = 10€
Mesačná suma paušálu za stravné je 39,00 € do 1. dňa daného mesiaca. 

Poldenný poplatok za stravu
1,21 € /deň
(desiata 0,36€ + obed 0,85€)
Režijné náklady na mesiac = 10€
Mesačná suma paušálu za stravné je 34,20 €  do 1. dňa daného mesiaca. 
Možno uplatniť len v prípade, že dieťa nebude čerpať olovranty (minimálne celý jeden kalendárny mesiac) a táto informácia bola nahlásená emailom vedúcej školskej jedálne a triednej učiteľke.

Predškoláci poplatok mesačný
10,00 € ( réžia ) 
do 1. dňa daného mesiaca. 

Individuálna strava10,00 € ( réžia ) 
do 1. dňa daného mesiaca.

späť na poplatky

Pri každej realizovanej platbe a trvalom príkaze prosíme uviesť
variabilný symbol: mesiac, za ktorý platíte a rok (napr. 92020)
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: Meno dieťaťa a trieda 1,2,3,4