Občianske združenie Damborkovo

IČO: 53419251
(ďalej len OZ Damborkovo)

Milí rodičia,
radi by sme Vás informovali, že nové občianske združenie Damborkovo bolo oficiálne založené. 
REGISTRAČNÝ LIST

Registračný list Stanovy OZ Damborkovo

Členstvo v OZ Damborkovo je:

  • je dobrovoľné. Členmi občianskeho združenia Damborkovo sú rodičia detí navštevujúcich MŠ Damborského, ktorí súhlasia s uvedenými stanovami. Členmi môžu byť aj iné fyzické a právnické osoby, ktoré o to písomne požiadajú prostredníctvom vyplnenej prihlášky, zaslanej na email nášho OZ: ozdamborkovo@gmail.com 
Prihláška za člena OZ Damborkovo

Aktuálne personálne obsadenie

členmi OZ Damborkovo sú:

Zuzana Mauerová
Zuzana Kuchárová
Lucia Kamenská
Zuzana Cyprichová (od 29.11.2023)
Nina Rusznáková (od 23.11.2023)
Darina Ištoková (od 4.9.2023)

Štatutárny orgán (predseda):
Darina Ištoková (od 1.10.2023)

Príjmy OZ Damborkovo tvoria:

  • členské príspevky,
  • dary a dobrovoľné príspevky od fyzických a právnických osôb,
  • účelové dary a príspevky,
  • príjmy podielu zaplatenej dane,
  • granty a dotácie zo štátneho i súkromného sektoru.

Členský príspevok

Ročný príspevok do OZ Damborkovo je vo výške 90€.

Platbu možno realizovať vcelku alebo vo dvoch splátkach:
1. splátka do 30.10.2022
2. splátka do 15.02.2023

Číslo účtu OZ Damborkovo:
SK93 0900 0000 0051 8380 2489

Prevádzkové náklady

Výška ročného príspevku na prevádzkové náklady  je 70€.

Platbu možno realizovať vcelku alebo vo dvoch splátkach:
1. splátka do 30.10.2022
2. splátka do 15.02.2023

Číslo účtu OZ Damborkovo:
SK93 0900 0000 0051 8380 2489