Občianske združenie Damborkovo

IČO: 53419251
(ďalej len OZ Damborkovo)

Milí rodičia,
radi by sme Vás informovali, že nové občianske združenie Damborkovo bolo oficiálne založené. 
REGISTRAČNÝ LIST

Registračný list Stanovy OZ Damborkovo

Orgány Rodičovského združenia:

 1. Najvyšším orgánom Rodičovského združenia je Rodičovská rada.
 2. Výkonným orgánom je Výkonný výbor.
 3. Štatutárny orgán Rodičovského združenia, ktorý zastupuje organizáciu vo vonkajších vzťahoch tvorí predseda.
 4. Kontrolný orgán, ktorý kontroluje hospodárenie a podáva správu Rodičovskej rade je Revízor.
 5. Účelové skupiny zákonných zástupcov, ktoré vznikajú a zanikajú priebežne podľa potreby a na základe vzniknutých požiadaviek, či počas realizácie rôznych projektov.

Cieľom rodičovského združenia je:

 • podieľať sa na riešení výchovno-vzdelávacích a prevádzkových problémov, vrátane poskytnutia potrebných finančných prostriedkov pre MŠ Damborského,
 • spolupodieľať sa na riešení námetov, pripomienok a požiadavok rodičov, týkajúcich sa výchovy a vzdelávania detí v MŠ Damborského,
 • napomáhať rozvoju záujmových aktivít detí a rodičov v MŠ Damborského,
 • finančne a organizačne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, hračiek a iných potrieb slúžiacich na skvalitnenie vzdelávacieho procesu detí a zveľaďovanie priestorov materskej školy,
 • finančne napomáhať pri výdavkoch súvisiacich s hygienou detí v MŠ Damborského, s nákladmi na čistiareň a dezinfekciou priestorov MŠ Damborského,
 • finančne a organizačne napomáhať pri zabezpečovaní kultúrnych, vzdelávacích a športových akcií pre deti a a rodičov v MŠ Damborského

Členstvo v OZ Damborkovo je:

 • je dobrovoľné. Členmi občianskeho združenia Damborkovo sú rodičia detí navštevujúcich MŠ Damborského, ktorí súhlasia s uvedenými stanovami. Členmi môžu byť aj iné fyzické a právnické osoby, ktoré o to písomne požiadajú prostredníctvom vyplnenej prihlášky, zaslanej na email nášho OZ: ozdamborkovo@gmail.com 
Prihláška za člena OZ Damborkovo

Aktuálne personálne obsadenie

jednotlivých funkcí Rodičovského združenia:

Predseda – Lucia Kamenská
Podpredseda – Zuzana Kuchárová
Hospodár – Zuzana Mauerová
Revízor – Daniela Dulovcová

Príjmy OZ Damborkovo tvoria:

 • členské príspevky,
 • dary a dobrovoľné príspevky od fyzických a právnických osôb,
 • účelové dary a príspevky,
 • príjmy podielu zaplatenej dane,
 • granty a dotácie zo štátneho i súkromného sektoru.

Členský príspevok

Ročný príspevok ZR odsúhlasený združením rodičov je vo výške 90€.

Platbu možno realizovať vcelku alebo vo dvoch splátkach:
1. splátka do 30.10.2022
2. splátka do 15.02.2023

Číslo účtu OZ Damborkovo:
SK93 0900 0000 0051 8380 2489

Prevádzkové náklady

Výška ročného príspevku na prevádzkové náklady odsúhlasená združením rodič​ov je 70€.

Platbu možno realizovať vcelku alebo vo dvoch splátkach:
1. splátka do 30.10.2022
2. splátka do 15.02.2023

Číslo účtu OZ Damborkovo:
SK93 0900 0000 0051 8380 2489