Stravné

výška mesačného poplatku je 39€ vrátane réžijných výdavkov
Predškoláci platia iba réžijný poplatok vo výške 10€. 
V prípade, že dieťa nebude čerpať olovranty 
(minimálne celý jeden kalendárny mesiac), mesačný paušál činí 34,20€ vrátane réžie. 

Platí sa na účet školskej jedálne:
SK38 0200 0000 0016 3552 6254

Pri každej realizovanej platbe a trvalom príkaze prosíme uviesť
Variabilný symbol: mesiac, za ktorý platíte a rok (napr.92020)
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: Meno dieťaťa a trieda 1,2,3,4

Platby budú prebiehať vždy za príslušný mesiac do 1. dňa v mesiaci

chcem vedieť viac

Keďže MŠ nebola v prevádzke v mesiaci január a február, nevzťahuje sa na Vás povinnosť uhradiť príspevok stravné za tento mesiac. Uhradený poplatok Vám bude vrátený.

Ohľadom povinnosti úhrady ďalších platieb Vás budeme informovať priebežne, podľa vývoja pandemickej situácie a otvorenia prevádzky MŠ.