Stravné

výška mesačného poplatku je  39€ vrátane réžijných výdavkov
Predškoláci platia iba réžijný poplatok vo výške  10€. 
V prípade, že dieťa nebude čerpať olovranty 
(minimálne celý jeden kalendárny mesiac), mesačný paušál činí 34,20€ vrátane réžie. 

Platí sa na účet školskej jedálne:
SK38 0200 0000 0016 3552 6254

Pri každej realizovanej platbe a trvalom príkaze prosíme uviesť
variabilný symbol:  číslo triedy a rok 
(napr. prváci "12019")
a do poznámky pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa a triedu

chcem vedieť viac