Stravné

výška mesačného poplatku je 39€ vrátane réžijných výdavkov

V prípade, že dieťa nebude čerpať olovranty 
(minimálne celý jeden kalendárny mesiac), mesačný paušál činí 34,20€ vrátane réžie. V prípade individuálnej stravy sa platí mesačný paušál 10,00 eur (réžia).

V prípade záujmu o dotáciu na stravu (aj opätovného) pre svoje dieťa od 01. januára 2022 na II. polrok školského roka 2021/2022, treba do 08. decembra 2021 podať overené Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Miestneho úradu Bratislava-Dúbravka.  Viac informácií TU 
V tomto prípade sa platí len mesačný paušál 10,00 eur (réžia) až do dovŕšenia 6. roku dieťaťa. 

Platí sa na účet školskej jedálne:
SK38 0200 0000 0016 3552 6254

Pri každej realizovanej platbe a trvalom príkaze prosíme uviesť
Variabilný symbol: mesiac a rok za ktorý platíte (napr.92021)
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: Meno dieťaťa a trieda 1,2,3,4

Príspevky na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú najneskôr do 25. dňa mesiaca  predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.  

chcem vedieť viac