Stravné

výška mesačného poplatku je 39€ vrátane réžijných výdavkov

V prípade, že dieťa nebude čerpať olovranty 
(minimálne celý jeden kalendárny mesiac), mesačný paušál činí 34,20€ vrátane réžie. V tomto prípade je nutné odovzdať čestné prehlásenie o odoberaní olovrantu. V prípade individuálnej stravy sa platí mesačný paušál 10,00 eur (réžia).

V prípade uplatnenia dotácie na stravu (aj opätovného) pre svoje dieťa, sa platí len mesačný paušál 10,00 eur (réžia) až do dovŕšenia 6. roku dieťaťa. Viac informácií ohľadom získania dotácie na stravu TU

Platí sa na účet školskej jedálne:
SK38 0200 0000 0016 3552 6254

Pri každej realizovanej platbe a trvalom príkaze prosíme uviesť
Variabilný symbol: mesiac a rok za ktorý platíte (napr.92023)
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: Meno dieťaťa a trieda 1,2,3,4

Príspevky na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú najneskôr do 25. dňa mesiaca  predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.  

chcem vedieť viac