Stravné

s účinnosťou od 1. marca 2023 je výška mesačného poplatku 58€ vrátane réžijných výdavkov

V prípade, že dieťa nebude čerpať olovranty
(minimálne celý jeden kalendárny mesiac), mesačný paušál činí 49€ vrátane réžie. V tomto prípade je nutné odovzdať čestné prehlásenie o odoberaní olovrantu vždy pred začatí mesiaca. Po prvom dni v mesiaci už Edupage zmenu neakceptuje.
V prípade individuálnej stravy sa platí mesačný paušál 10€ (réžia).

V prípade uplatnenia dotácie na stravu predškoláka sa platí mesačný paušál 30€ (réžia + príspevok po odrátaní dotácie). Ak sa však dieťa nezúčastní vzdelávacieho procesu a strava nie je vopred odhlásená, platí sa za daný deň plná suma. Od 1.5.2023 predškoláci, ktorí majú dotáciu na stravu musia odoberať celodennú stravu, a teda nemôžu byť poldenní bez olovrantu. 

chcem vedieť viac

Platí sa na účet školskej jedálne:
SK38 0200 0000 0016 3552 6254

Pri každej realizovanej platbe a trvalom príkaze prosíme uviesť:
Variabilný symbol: vygenerovaný rodičovi v Edupage
Konštantný symbol: 0308
Účel platby: Meno dieťaťa a trieda Š, K, R alebo H

Príspevky na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú zálohovo mesačne vopred, najneskôr však do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca v ktorom sa stravník stravuje.