o nás

Predprimárne vzdelávanie v našej MŠ

Materská škola Damborského je štvortriedna, poskytuje celodenné predprimárne vzdelávanie deťom od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Je v zriaďovateľskej pôsobnosti MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–DÚBRAVKA, so sídlom na Žatevnej ulici č. 2, 844 02 Bratislava. Zaradená je do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Je najstaršou materskou školou v bratislavskej Dúbravke, jej činnosť začala dňa 1.9.1972.

Areál materskej školy sa nachádza v tichom prostredí, uprostred bohatej zelene. Každá zo štyroch tried má vlastný vchod, šatňu, umyváreň a spálňu. Všetky  triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou s počítačom a napojením na internet. Triedy sú podľa možností pravidelne dopĺňané hračkami, učebnými pomôckami, edukačnými hrami, literatúrou pre deti.

Pre pobyt vonku slúži deťom pravidelne udržiavaná školská záhrada, ktorá je oplotená a ponúka dostatočný priestor pre relax a hru. Nachádza sa v nej kvetinový i zeleninový záhon, veľa listnatých i ihličnatých stromov, ktoré počas letných mesiacov dovoľujú deťom oddych v tieni. Detské ihrisko tvoria dve pieskoviská, rôzne vonkajšie hracie prvky i  priestor pre jazdu na odrážadlách, či kolobežkách. Pre pohybové aktivity je deťom k dispozícii rozľahlý umelý trávnik.

Zriaďovateľ

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
www.dubravka.sk

Kontakt:
Oddelenie školstva, vzdelávania a športu          
Pri kríži 14, 844 02 Bratislava
E-mail: skolstvo@dubravka.sk

Zelená škôka

Ovocný program

Zelený certifikát

Diplom

Kronika skôlky

Včera a dnes

Historické pohľady z roku 1972 versus súčasnosť v roku 2019

© foto z archívu škôlky

v roku
2​022