Rada školy

je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy detí a rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy a k činnosti orgánov zriaďovateľa z pohľadu školskej problematiky. Činnosť Rady školy sa riadi podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a podľa Štatútu Rady školy Materskej školy. MČ Bratislava - Dúbravka ako zriaďovateľ, potvrdil dňom 12.9.2017 zriadenie Rady školy pri Materskej škole Damborského 3 v Bratislave - Dúbravke. Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy sú štyri roky.

Dňa 21.1.2019 sa uskutočnilo stretnutie Rady školy, na ktorom prebehlo hlasovanie o jej nových členoch.

Členovia rady školy


Ing. Jana Mako - predsedníčka Rady školy
Eva Dugovičová - podpredsedníčka Rady školy
Ing. Mgr. Mariana Bieliková
Emília Rothová
Mgr. Ľubica Szilasiová
Marián Tkáč
Štefan Gubrica

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019  TU

Kontakt 
na Radu školy

radaskolydamborskeho@gmail.com

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať. Budeme sa snažiť ich spracovať a odpovedať v čo najkratšom možnom čase.

Veríme, že spolupráca členov Rady školy prispeje ku vzájomnej spokojnosti nás všetkých, aby sme našim deťom naďalej vytvárali tak príjemné prostredie v škôlke, ako doteraz.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.