Rada školy

je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy detí a rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy a k činnosti orgánov zriaďovateľa z pohľadu školskej problematiky. Činnosť Rady školy sa riadi podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a podľa Štatútu Rady školy Materskej školy. MČ Bratislava - Dúbravka ako zriaďovateľ, potvrdil dňom 12.9.2017 zriadenie Rady školy pri Materskej škole Damborského 3 v Bratislave - Dúbravke. Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy sú štyri roky.

Členovia rady školy


Ing. Daniela Dulovcová - predsedníčka Rady školy, zvolená za rodičov od 24.9.2020
Eva Dugovičová - podpredsedníčka Rady školy, zvolená za pedagogických zamestnancov od 22.11.2018
Monika Cariková - zvolená za rodičov od 24.9.2020
Štefan Gubrica - delegovaný za zriaďovateľa od 5.12.2018
Marián Takáč - delegovaný za zriaďovateľa od 5.12.2018
PaedDr. Anna Mazúrová - delegovaná za zriaďovateľa od 1.9.2020
Nataša Barteková - zvolená za nepedagogických zamestnancov od 24.2.2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019  TU

Kontakt na Radu školy

radaskolydamborskeho3@gmail.com

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať. Budeme sa snažiť ich spracovať a odpovedať v čo najkratšom možnom čase.

Veríme, že spolupráca členov Rady školy prispeje ku vzájomnej spokojnosti nás všetkých, aby sme našim deťom naďalej vytvárali tak príjemné prostredie v škôlke, ako doteraz.