Rada školy

je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy detí a rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy a k činnosti orgánov zriaďovateľa z pohľadu školskej problematiky. Činnosť Rady školy sa riadi podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a podľa Štatútu Rady školy Materskej školy. Funkčné obdobie súčasnej Rady školy pri MŠ Damborského začalo dňom 21.1.2019 na obdobie 4 rokov.

Členovia rady školy


Zuzana Mauerová
 - predsedníčka Rady školy, zvolená za rodičov od 13.9.2022
Eva Haffnerová - podpredsedníčka Rady školy, zvolená za pedagogických zamestnancov od 22.11.2018
Henrieta Bartová - zvolená za rodičov od 13.9.2022
Štefan Gubrica - delegovaný za zriaďovateľa od 5.12.2018
Marián Takáč - delegovaný za zriaďovateľa od 5.12.2018
PaedDr. Anna Mazúrová - delegovaná za zriaďovateľa od 1.9.2020
Nataša Barteková - zvolená za nepedagogických zamestnancov od 24.2.2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na školský rok 2021/2022  TU

Školský poriadok je na požiadanie kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu u riaditeľky školy.

Kontakt na Radu školy

radaskolydamborskeho3@gmail.com

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať. Budeme sa snažiť ich spracovať a odpovedať v čo najkratšom možnom čase.

Veríme, že spolupráca členov Rady školy prispeje ku vzájomnej spokojnosti nás všetkých, aby sme našim deťom naďalej vytvárali tak príjemné prostredie v škôlke, ako doteraz.