Príspevky - školné

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Dúbravka č. ​č. 3/2023
zo dňa 12. apríla 2023, ​o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka, je stanovený s účinnosťou od 1. mája 2023: 

Materská škola

1) Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v mestskej časti Bratislava - Dúbravka uhrádza zákonný zástupca sumou vo výške 60€ pre jedno nezaopatrené dieťa.
2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré: 
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu² ) 
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 
d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin.
4) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi. Výšku pomernej časti určí zriaďovateľ materskej školy.


Späť na poplatky

*2)  § 4 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov