Príspevky - školné

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Dúbravka č. 4/2019 zo dňa 25.6.2019, o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Dúbravka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, je stanovený: 

Materská škola

1) Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v mestskej časti Bratislava - Dúbravka uhrádza zákonný zástupca sumou vo výške 30€ pre jedno nezaopatrené dieťa.
2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej škole vopred, najneskôr do 14. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré: 
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu² ) 
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 
d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. 
4) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi. Výšku pomernej časti určí zriaďovateľ materskej školy.


Späť na poplatky