Krúžky v MŠ
v školskom roku
2019/2020

Tanečný krúžok
štvrtok
1. skupina 15.00 hod. – 15.40 hod.
2. skupina 15.45 hod. – 16.25 hod.

Športový krúžok
pondelok 
14.00 hod. – 15.00 hod.

Anglický jazyk
utorok, štvrtok 
15.00 hod. – 15.30 hod.

Výtvarný krúžok
streda
 1. skupina 14.45 hod. – 15.30 hod.
2. skupina 15.45 hod. – 16.30 hod.

Korčuľovanie na ľade 
1. termín: 4.11. – 15.11.2019
10 výukových hodín 
2. plánovaný termín: marec 2020

Plávanie
1. termín: 7.10. - 11.10.2019
5 výukových hodín
2. plánovaný termín: apríl – máj 2020

Ako prihlásiť dieťa na krúžok

Aktuálne informácie o krúžkoch sú sprístupnené aj na nástenkách v MŠ.

Na jednotlivé krúžky je možné sa zapísať do hárkov nachádzajúcich sa v šatniach tried. 
Viac info o krúžkoch získate u triednych učiteliek.

Podľa § 28 ods. 17 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa v materskej škole môže organizovať krúžková činnosť. Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Krúžková činnosť sa organizuje na základe Plánu práce školy v príslušnom školskom roku, súhlasu zriaďovateľa MŠ, záväznej prihlášky rodičov detí a ich informovaného písomného súhlasu. Činnosť krúžkov prebieha v popoludňajších hodinách